Ny grundskola – i Munktellstaden

Den politiska majoriteten i Eskilstuna har som inriktning att en ny skola, för i första hand F-9, ska uppföras i Munktellstaden. Förutsättningar för fysisk utformning, storlek och kostnader har i vissa delar påbörjats i ett redan pågående arbete.

Nu vill majoriteten få fram ett konkret underlag och förslag att ta ställning till så snabbt som möjligt utan att tumma på kvalitet i underlaget. En viktig faktor vid alla nyinvesteringar är att kostnaden för lokaler inte får bli orimligt höga så att det inkräktar på resurser till personal och undervisning. Skolan kan också komma att byggas ut i etapper då förutsättningarna för de markområden som kan komma i fråga är olika och kan kräva olika tidplan.

Platsen är mycket strategisk och nödvändig utifrån att det inom kort tillförts närmare 1500 bostäder i området. Senare sannolikt ännu fler. Närheten tillnäringsliv, kultur och idrott gör också platsen mycket lämplig för en skola. Den grundläggande orsaken till en ny grundskola är också att antalet elever ökar kraftigt i kommunen. En utbyggnad behövs även för att det fria skolvalet och närhetsprincipen ska kunna fungera bättre. Vi ser idag svårigheter med att möta barns och föräldrars önskemål.

En viktig faktor att ta med i arbetet är planering för att bryta segregation och öka tryggheten. Den kommande utbyggnaden av skolan i kommunen ska bidra till minskad segregation, ökad blandning av elever med olika bakgrund och därmed bättre integration, språkinlärning och inträde i det svenska samhället. Detta påverkas även av bostadssegregation och upptagningsområden.

För att vara extremt tydlig. Vi måste ur den situation som innebär att kanske endast 3% av eleverna på vissa skolor har svenska som modersmål. Denna utveckling måste dessutom brytas inom dagens regelverk för fritt skolval och upptagningsområden då inga större förändringar från statlig nivå är i sikte.

Området runt och ovanpå parkeringsgaraget samt det så kallade slakterihusområdet är det som berörs primärt. Även andra områden i anslutning kan komma ifråga för att möta behovet av skola.

I arbetet ska också behovet av att det troligtvis behövs ytterligare parkeringsplan på det nya p-garaget beaktas och noga utredas. Skolan är viktig i sig men är också en viktig del i utvecklingen av Munktellstaden med omnejd.

 

 

 

facebook Twitter Email