Eskilstunas budget 2018 – Jobb och välfärd i fokus

Vårt fokus är jobben, äldreomsorgen, skolan och sociala vårdinsatser. Vi måste också hålla ordning på ekonomin då tuffare år kommer framöver.

Nu har kommunfullmäktige klubbat kompletteringarna till årsplan, budget 2018, och det var som väntat den politiska majoritetens (S, C, M) förslag som vann.

– 11 miljoner på helår avsätts för 27 nya platser inom särskilt boende för äldre.

– Vi utreder också möjligheter att göra det möjligt för pensionärer (+65) att åka buss fritt även på helger.

– Mer rörelse i skolan och varje dag möjliggörs genom att vi tillskjuter 3,3 miljoner.

– För att i praktiken klara att flytta järnvägen vid Stålforsbron, bredda Västerleden och bygga en Österled i framtiden, viktigt för ökad framkomlighet, och för byggande av fler bostäder, avsätter vi 2,7 miljoner för framtagandet av ny översiktsplan.

– Möjliggörandet av ett nytt resecentrum som är tryggare, tillgängligare och bättre fungerande för de nya och tätare tågen från 2019 får också resurser för att vi ska komma igång.

– Cykelbanan på gamla banvallen bortom Ärla ska dessutom få asfalt. Vi avsätter medel för detta också.

Och en hel del annat viktigt för stan och landsbygden.

 

Relevanta siffror i majoritetens budget:

– Från junibeslutet beräknas investeringarna ha blivit ca 100 miljoner dyrare bara pga prisökningar orsakade av högkonjunkturen. Vi kan komma att avblåsa investeringar om priset blir för högt. Vi ställer krav på att varje kvadratmeter som byggs framöver noga måste motiveras.

– 1130 miljoner (1,2 miljarder) avsätts till investeringar i särskilda boenden för äldreomsorg 2018-2022.

– 1864 miljoner (1,9 miljarder) avsätts till investeringar i skolor/ förskolor mellan åren 2018-2022.

– 100 miljoner avsätts till investeringar i kultur och fritid mellan 2018-2022.

– 627 miljoner avsätts till investeringar i fungerande, framkomligt och trafiksäkert gatunät och till parker etc.

– Ca 4650 miljoner är totalt avsatt för investeringar under åren 2018-2022. Då är bolagen undantagna. De investerar stora summor de med.

– Ett resultat på 2,5%, ca 160 miljoner 2018, om året, minskar behovet av upplåning om ca en miljard under åren 2018-2022. Otroligt avgörande då räntorna lär stiga.

– Utöver investeringarna som ska betalas ränta och avskrivning på så ska lokalerna fyllas med medarbetare. Dvs en driftskostnad för personal med mera tillkommer. Det måste vi också finansiera.

– För första gången bryter driftsbudgeten 6 miljarder. 6,25 miljarder närmare bestämt.

Samtliga nämnder får betydande tillskott från 2017 till 2018 med majoritetens (S, C och M) budget:

– Exempelvis får skolan/ förskolan ca 145 miljoner kronor i tillskott 2018.

– Exempelvis får äldreomsorgen ca 75 miljoner kronor i tillskott 2018.

– Exempelvis får socialnämnden ca 50 miljoner i tillskott 2018.

– Ingen nämnd får minskade ramar. Men samtliga nämnder måste ha kostnadskontroll för att vi ska klara våra åtagande gentemot medborgarna kommande år. Effektivitet och kvalitet är ledord. Varje skattekrona måste används klokt och för att stärka kommunen och medborgarna på kort och lång sikt.

 

Vad gäller jobben så är det fokus på bättre näringslivsklimat, växande befintliga företag och nya företag. Och givetvis både krav och möjligheter såsom utbildning. Idag sjunker kostnaden för försörjningsstöd. Det vill vi ska fortsätta. Därför skriver vi följande i budgeten:

”Den som har mindre än en komplett gymnasieutbildning och samtidigt full arbetsförmåga och är arbetslös ska inte kunna ha långvarigt passivt kommunalt försörjningsstöd. Istället förväntas dessa individer att befinna sig i utbildning, statlig insats eller annan aktivitet. Det ska som princip alltså inte finnas några andra möjligheter till ekonomiskt stöd från kommunen för dessa individer.

Vad gäller försörjningsstöd har kommunen en lagstiftning att förhålla sig till, men den kan även skapa egna metoder och förhållningssätt. Utgångspunkten bör vara att stöd utbetalas under max sex månader, och under den tiden ska sysselsättning eller annan form av aktivitet vara ett krav. Det ska prövas regelbundet att alla andra vägar till försörjning är uttömda, inte minst efter sex månader. Om ett arbete eller utbildning inte finns på orten kan inte pendling eller flytt uteslutas utan snarare uppmuntras. Visst stöd för detta bör kunna ges”.

Trygghet är ett annat högt prioriterar område. Majoriteten kommer återkomma med ytterligare insatser. Men i budgeten har vi fastslagit:

”Vi tolererar inga kriminella gäng, oavsett om de består av lösa strukturer eller har en klubblokal med skylt. Hela samhället måste med gemensamma krafter motverka detta. Tystnadskulturen måste upphöra, medborgare måste våga berätta och vittna, så att de kriminella kan lagföras och dömas i domstolar. Här har också föräldrarna en mycket viktig förebyggande roll. Ta ansvar, även om det innebär att era barn får hårda straff. Ett fortsatt liv i kriminalitet gynnar ingen. De få personer som ägnar sig åt kriminalitet och skapar otrygghet för många måste ringas in och stoppas. Vi accepterar inte fusk med allmännyttiga lägenheter, svartkontrakt och svarta pengar. Inte heller fusk och bedrägerier i välfärden. Nolltolerans råder i kommunens verksamheter och polis förväntas samarbeta med medborgarna för att förhindra brott av den här sorten.”

Läs Årsplan (budget) för 2018 här. *pdf


Kompletteringarna kommer inom tid finnas här

facebook Twitter Email