Program med åtgärder för tryggare Eskilstuna

Uttalande från Eskilstuna arbetarekommuns årsmöte 13 mars 2021: Eskilstuna är en fantastisk stad. De senaste 20 årens utveckling med modernisering av staden, Svealandsbanan, Mälardalens högskola och stundande universitet, Logistikparken, stora företagsetableringar och miljö- och klimatarbetet har knappast gått obemärkt förbi. Emellertid brottas vi med andra problem vi ännu inte lyckats komma till rätta med: arbetslösheten, kriminaliteten, utanförskapet.

Under Socialdemokraterna i Eskilstunas årsmöte fattades bland annat beslut om ett lokalpolitiskt program Trygga Eskilstuna med socialdemokratiska åtgärder för att skapa ett tryggare, mer jämställt och mer jämlikt Eskilstuna, med brottsbekämpning och reducerande av utanförskap i fokus.

Det handlar bland annat om att helt och hållet få bort narkotika från skolor – genom en förbättrad samverkan mellan stödfunktionerna för ungdomar som testats positivt för narkotika, säkerställa att alla skolledningar har goda relationer till polisen och att lyckade samarbeten inte styrs av tillfällig personkännedom liksom att såväl arbetet med säkerhetsvakter som kameraövervakning utökas. Vidare finns åtgärder för att bryta skolsegregationen och skapa en mer jämlik skola i Eskilstuna – i väntan på att riksdagen tar sitt förnuft till fånga och gör upp med dagens skolsystem där både utanförskap och vinstjakt växer. Att ta krafttag för att förebygga såväl hedersrelaterat våld som mäns våld mot kvinnor, införa obligatorisk praktik under SFI-perioden, kvalitetssäkra kommunens fritidsgårdar, växla upp arbetet med mobila team och att värna allmännyttan i kommunal regi är ytterligare exempel.

Socialdemokraterna i Eskilstuna är övertygade om att trygghetsarbetet är en av vår tids viktigaste jämlikhets- och jämställdhetsfrågor. Vi ska fortsätta vara en modig rörelse som vågar adressera orättvisor och utnyttjar vårt mandat till fullo för att söka råda bot på påtalade problem med krafttag mot otrygghet, kriminalitet och ojämlikhet.

Under årsmötet valdes också en ny styrelse varvid Åsa Kullgren valdes till ny ordförande och efterträdde Ann-Sofie Wågström. Övriga som valdes till styrelsen var Geerth Gustavsson, Mikael Edlund, Josefine Helleday, Owe Ek, Anna Sörman och Saga Löfberg.

facebook Twitter Email