15 påbörjade och nya steg för att göra Eskilstuna tryggare

Det börjar i familjen – samhället måste gripa in tidigare

1. Alla föräldrar ska känna till och förstå föräldrabalken. När familjen misslyckas eller anas kunna misslyckas måste samhället ingripa. Tidigare, snabbare och mer resolut. Här har samhället inte lyckats.

2. Ingrip tidigare med uppsökande verksamhet i familjer tillsammans med skola, socialtjänst och polis. Påtvinga, vid behov, stöd när barn eller föräldrar agerar normbrytande. Punktmarkera när misstanke finns om kriminalitet eller risk för sådan.

3. Familjecentralerna ska jobba mer med stöd och familjeplanering för färre barn. Extremt stora familjer är en riskfaktor. Mammor ska inte fastna i arbetslöshet och bidragsfällor. Riksdagen behöver fasa ut flerbarnstillägget.

Varje skattekrona, varje beslut ska främja ökad trygghet

4. Varje skattekrona ska jobba för tryggheten, mot våldet. Varje beslut som tas på alla nivåer ska prövas utifrån hur det påverkar trygghet, kamp mot brottslighet och våld.

5. Inrätta en permanent trygghetsberedning med alla partier under kommunfullmäktige som har till uppgift att långsiktigt följa och utvärdera de initiativ som tas av kommunen och i samverkan med andra. Fokus brottsförebyggande men också insatser för att minska segregation och klyftor.

Återta och återställ hela Eskilstuna – återta stadsdelar, stopp för ny segregation

6. Stopp för inflyttning som göder segregation och klassklyftor. Fokus på att få in alla i samma samhälle. Vill man bo Eskilstuna ska man försörja sig själv och bli en del av vårt samhälles normer och värderingar.

7. Skapa en tät samverkan mellan boende, föreningar, företag, myndigheter och kommunen i utsatta stadsdelar. Bygga relationer, tillit och ta social kontroll. Samhället ska kliva in i stadsdelarna igen. Noll tolerans och därmed möjlighet säga upp hyreskontrakt på lägenheter som bidragit till eller använts för brottslig verksamhet. Såväl bostäder som lokaler.

Bättre fånga upp barn och unga – jobb, utbildning och en meningsfull fritid

8. Hålla i och utveckla vår satsning på ”Trygga Unga” som innehåller ett batteri av åtgärder. Insatsen ska växa ner i åldrarna som ”Trygga barn”, men också breddas så mycket som behövs. Stärkt samarbete med BUP och bättre skolhälsovård är ett krav.

9. Fortsatt fokus på skola, utbildning och jobb. Det är nyckeln för att bryta och kompensera för föräldrars utanförskap (som lätt ärvs) samt oförmåga eller ovilja att stötta och sätta gränser för sina barn.

10. Fler unga i jobb. Känna framtidstro som alternativ till ”lätta” knarkpengar. Eskilstunas gymnasieungdom bör ha tillgång till ett feriejobb – timmar på helger och i veckorna, inte bara på sommaren.

11. Vi vill som aviserats storsatsa på idrotten. Varje barn och ungdom med föräldrar ska ha en kontakt med föreningslivet. Trösklar och hinder för deltagande ska hyvlas.

Vi vill bli pilotkommun för ny teknik och metodik mot brott

12. En avsiktsförklaring med privata fastighetsägare samt själva sätta upp fler kameror och belysning där det behövs. Vi möter motstånd av lagstiftningen idag. Värmekameror och ljudupptagning är sådant vi vill pröva. Mer offensivt arbete med metalldetektorer och kameror på krogarna.

13. Inrätta arbetslag som letar narkotika och vapen i byggnader och parker. Vid fynd anmäls detta och hanteras av polis. Fler hundsök efter narkotika.

14. Begränsa efterfrågan på narkotika. Om flertalet arbetsgivare och fack ställer upp skulle det vara värt att prova en modell med frivilliga regelbundna drogtester i massiv skala. Samhället måste då vara beredd att hantera det som hittas. Upptäckt leder ofta till avsked/avstängning. Det skulle strypa efterfrågan i Eskilstuna. Vi får data på var i samhället efterfrågan finns. Lagstiftningen kräver frivillighet för testningen, men trycket ökar. Den som inte testar sig – vad finns att dölja?

15. Skapa en tipskultur. Prioritera och stärk arbetet med att få fler att nyttja möjligheten att tipsa polisen anonymt – och öka kunskapen om att så är möjligt – och därtill få fler att våga vittna. Skapa incitament för att våga lämna uppgifter.

facebook Twitter Email