En årsplan för fortsatt framåt, framgång och nutidstro

Nu har vi i den politiska majoriteten presenterat vårt förslag till årsplan och budget för 2025. Vi fortsätter satsa på och värna om välfärden, våra barn och äldre trots svåra ekonomiska tider och framförallt på grund av stora förändringar i befolkningsstrukturen. På Kommunfullmäktige den 18-19 debatteras och avgörs de olika förlagen.


Eskilstuna är en bra kommun. Goda kommunikationer, företagsetableringar, ett samverkande universitet, yrkesutbildningar och ett sjudande liv av företagande, föreningar och engagemang. Men vi har också utmaningar och faktiska problem. Vi behöver därför fortsätta att skörda framgångar för att använda dem till att motverka motgångar.

För 2025 räknar vi med att kommunen har 8,3 miljarder av medborgarnas pengar till sitt förfogande. Samtidigt planeras investeringar i byggnader, idrottsanläggningar och i det offentliga rummet för cirka 850 miljoner kronor. Varje krona måste motiveras och göra nytta, för det är skattebetalarnas pengar som vi har fått förtroendet att förvalta för att leverera välfärdstjänster.

Som utgångspunkt inför årets budget har majoriteten gjort en noggrann analys genom att jämföra oss med andra kommuner för att förstå skillnader i kostnader för olika välfärdsområden. Ett av de områdena som sticker ut är individ- och familjeomsorgen. Även kostnader kopplat till arbetslösheten ligger fortsatt för högt. De resurserna vill vi flytta till skolan och äldreomsorgen. Inom skolområdet ligger vi i princip på samma nivå som jämförbara kommuner. Vi strävar mot att fortsatta göra så. Inom äldreomsorgsområdet har vi något högre kostnader. En orsak är att vi exempelvis inte har delade turer, vilket gynnar våra äldre.

Sveriges kommuner är inne i en orolig tid. Demografin förändras i grunden. Åratal av tillväxt i ekonomin, där fler barn gett mer pengar till skolan och kunnat möta kostnadsökningar, vänds nu till en situation med högre kostnader i inflationens spår samtidigt som barnafödandet planar ut och till och med minskar.

För att bibehålla kvaliteten i skolan måste kommunerna därför prioritera. Kompetens, bemötande, engagemang och elevernas behov av att känna sig trygga och vilja vara i skolan är avgörande. Därför investerar vi i denna budget i nya och renoverade skolor såväl som att säkra kvalitet i undervisningen.

I äldreomsorgen ökar antalet äldre som behöver vård och stöd. Kommunerna blir en alltmer avancerad vårdgivare. Vi möter det med nya äldreboenden och med att säkra en arbetsmiljö som är attraktiv samtidigt som det finns en ökad flexibilitet för att möta äldres behov när det är som störst på dygnet. Allt för att resurserna ska räcka till så mycket vård och omsorg som möjligt. Därför lägger vi fokus på hur arbetet är organiserat, att få ner sjuktalen och på att utveckla kvalitet, digitala hjälpmedel och arbetsgivarskapet.

Resten av texten kan du läsa i vårt fullständiga förslag på eskilstuna.se

Budget 2025

Drift

Driftbudgeten handlar om de löpande utgifterna. Det som kostar hela tiden, året om.

Vi vill särskilt belysa:

 • Skolan får 21,7 miljoner kr och äldreomsorgen 35 miljoner kr för att stoppa kravet på effektiviseringar som övriga förvaltningar lyder under. Inga nedskärningar av politiska beslut.
 • Full ersättning till alla verksamheter för inflation och löneökningar – 253 miljoner kr.
 • Stärkt grundbemanning inom äldreomsorgen och förstärkning inom funktionshinderområdet fortsätter. 30 miljoner kr 2024 – utökas med 15 miljoner kr 2025 och 2026 – totalt 60 miljoner kr.
 • Satsningen för att sänka kvinnors sjukfrånvaro fortsätter. 20 miljoner kr årligen.

Investeringar

Investeringar är vad det heter. Engångssatsningar som till exempel att bygga ett nytt äldreboende, genomföra en renovering, förbättra, skruva och justera.

5-årsperiod: 3,7 miljarder kr
2025 investeras 856 miljoner kr totalt.

I verksamhetsbyggnader satsas 568 miljoner kr i bland annat:

 • Sundbyvägen förskola                   
 • Tegelvikens förskola
 • Färdigställande Munktellskolan 7–9, specialsalar
 • Björktorpskolan, ombyggnation
 • Tre gruppboenden och ett äldreboende

Även:

 • Stadsmiljö och medfinansiering i statliga infrastrukturprojekt (framförallt vägar): 117 miljoner kr.
 • Andra anläggningar, till exempel idrottsplatser och brandfordon: 53 miljoner kr.

Eskilstunas årsplan 2025

I årsplanen bestämmer kommunfullmäktige vad det är kommunorganisationen ska prioritera. Här kan du läsa vårt förslag inom de områden vi valt att trycka extra på:

Ett tryggt och socialt hållbart Eskilstuna

Eskilstuna kommun ska 2025 prioritera:

 • Motverka välfärdsbrott genom fördjupad samverkan med Polisen, myndigheter, företag och civilsamhälle
 • Brottsförebyggande insatser och rusta medarbetare genom kunskaps- och kompetenslyft
 • Vidareutveckla Trygga barn och unga
 • Fler aktiva i föreningslivet, samverkan skola för fler kontaktytor
 • Fortsatt utveckling av närmiljöerna i socialtutsatta stadsdelar
 • Näringslivets trygghet, bekämpa kriminella aktörer

Tryggt och självständigt liv

Eskilstuna kommun ska 2025 prioritera:

 • Förflyttningen mot målbilden för framtidens vård och omsorg fortsätter
 • Äldre får stöd för att bo kvar i sin egen bostad. Smart och individanpassad välfärd genom ökad digital inkludering.
 • Samverkan med civilsamhället och strategiska partnerskap
 • Kompetensförsörjningen en av kommunens största välfärdsutmaningar.
 • Vård och omsorg en framtidsbransch
 • Mer jämlik och jämställd arbetsmiljö

Företagstillväxt och fler i jobb

Eskilstuna kommun ska 2025 prioritera:

 • Fler företagsbesök, stärka kommunikationen och dialogen
 • Upphandlingar samordnas, underlätta för lokala företags deltagande
 • Utbildningar utformas i samverkan med det lokala näringslivet
 • Samverkan MDU
 • Utveckling av verksamhetsmark
 • Energy Evolution Center plattform i energiomställningen

Ökad attraktionskraft

Eskilstuna kommun ska 2025 prioritera:

 • Centrumutveckling i samverkan med fastighetsägare och näringsliv
 • Planarbete och byggnation av bostäder utifrån marknadens behov
 • Utbud av idrott och kultur, uppmuntra bredd och mångfald av deltagande, stärkt samverkan med idrottsrörelsen kring återkommande aktiviteter i stadsmiljön
 • Områdena runt ån utvecklas med sådant som gör att företagande och möten mellan människor kan ske
 • Samarbete MDU och studentföreningar för levande studentstad
 • Behålla och attrahera nya invånare genom att stärka förtroendet, tillgängligheten och servicen i verksamheterna

Klimatsmart

Eskilstuna kommun ska 2025 prioritera:

 • Fortsätta arbetet med Klimatprogram Eskilstuna och kommunkoncernens plan för klimat
 • Samverkan med näringslivet inom Klimatevolution, ökad förankring och medborgarengagemang
 • Klimatsäkrade upphandlingar och inköp
 • Samhällsbyggnadsprocessen i samverkan med fyra Mälarsstäder

Stärkt beredskap

Eskilstuna kommun ska 2025 prioritera:

 • Trygghetspunkter på strategiska platser i kommunen
 • Säkra samhällsviktiga verksamheter där det finns kritiska beroenden för att klara liv och hälsa
 • Plan för nödvatten
 • Utöka räddningstjänstens förmåga för insatser
 • Cybersäkerhetsarbete
 • Hantera effekter av klimatförändringar

Tryck här för att läsa hela förslaget till Årsplan och budget 2025 (på eskilstuna.se)

facebook Twitter Email