Vår idrottspolitik: Gemenskap, sammanhållning, fostran och hälsa

Idrott och föreningsliv ger livskvalitet, bygger starka samhällsmedborgare, skapar sammanhang och sammanhållning. Socialdemokraterna sätter idrotten och dess positiva påverkan på samhället högt. Vi vill fortsätta satsa på idrotten men tror att ambitionen måste höjas.

För unga människor är tillgång till idrotten central. Gemenskap, sammanhang, fostran och god hälsa är sådant som ska uppmuntras och ställas i kontrast till att hamna i en utsatt situation. Idrottsrörelsens betydelse för att minska klyftor och lägga en grund för ett gott liv kan inte nog värderas. Det är också ett effektivt utnyttjande av skattemedel då utväxlingen i form av ideella insatser är massivt. 

Socialdemokratins målsättning är att ingen flicka eller pojke ska behöva säga nej till att engagera sig i en förening i stort eller en idrottsförening. Därför är det av central vikt att trösklar såsom kapacitetsbrist i idrottsanläggningar som såväl höga avgifter motverkas. De pengar samhället kan lägga på detta ska ses mot bakgrund av de utgifter som segregation, svaga skolresultat, brottslighet, arbetslöshet och dålig hälsa orsakar. Sambandet är solklart för oss. 

Den andel av ungdomar som idag inte deltar i föreningslivet måste nås på ett systematiskt sätt. I ett nära samarbete med förenings- och näringsliv vill vi att kommunen gör en kraftansträngning på detta område. Det handlar om att ha en gemensam strategi men också att växla upp resurser och motprestation för att åstadkomma detta. Såväl flickor som pojkar ska omfattas. Skolans roll i detta sammanhang måste understrykas som en central plats där föreningslivet ska få komma in för att nå och värva ungdomar till sin verksamhet. Samarbete runt folkhälsa och skolans uppdrag runt idrott måste kunna åstadkommas. 

Satsningen på idrotten ska ses som en del av den långsiktiga satsningen på Trygga Unga där ungas vakna tid inte bara ska vara mer än att skolan orkas med utan den ska fyllas av relevant och positivt innehåll där föreningslivet är navet. Det ska inte finnas utrymme för sattyg, om vi ska vara uppriktiga. 

Socialdemokraterna vill därför utöver redan fastslagna satsningar och prioriteringar i investeringsbudget, anläggningslyft, idrottspolitiskt program och annat höja det kontanta stödet till föreningslivet under mandatperioden. Detta ska vägas samman så att det inte äts upp av höljda lokalhyror. Det ska inte ske utan krav på motprestation, utan trösklar ska hyvlas och insatser för att nå och engagera fler ungdomar ska göras och villkoras. 

Socialdemokraterna vill också ta fram en långsiktig utvecklingsplan för behovet av fullstora inomhushallar. Bland annat vill vi se hur fyra nya hallar kan åstadkommas. På samma vis vill vi se hur två nya fullstora fotbollshallar, gärna i samverkan med näringslivet, kan åstadkommas, exempelvis i anslutning till den befintliga vid Ekängen. Rätt utformade med möjlighet att öppna dem emellan kan de också utgöra en arena för mycket stora inomhusarrangemang såsom ungdomscuper på vinterhalvåret, mässor etc. Lokaler för idrottsrelaterat företagande ska också tas med i arbetet. Samtidigt ska det strategiska arbete med att se över disponeringen på Ekängen som helhet göras med ambitionen att åstadkomma fler konstgräsplaner. 

Socialdemokraterna i Eskilstuna går därför till val med viljan att: 

  • Bygga fler fullstora inomhushallar och därmed arbeta för att fyra till fem nya hallar kan byggas.
  • Bygga två nya fullstora fotbollshallar och en uppvärmd konstgräsplan vid Ekängen samt is året runt vid Isstadion.
  • Tränare och ledare främjar skolarbete, i synnerhet läsning.
  • Se förbättrad och nära samverkan mellan skola och idrott.
  • Idrott och kultur ska ingå i arbetet med Trygga Unga.
  • Öka det kontanta stödet till idrotten mot ökat krav på lägre trösklar.
  • Gemensamt arbeta för att alla ungdomar i Eskilstuna ska engageras i en förening eller idrott.
  • Utveckla stödet till Fritidsbanken och uppmuntra medborgare och företag att stötta verksamheten.
  • Stötta e-sporten
  • Arbeta jämställdhetsintegrerande och uppmuntra både flickor och pojkar till olika slags sporter.

facebook Twitter Email