Inget breddat ägande av EEM

Pressmeddelande från den politiska majoriteten i Eskilstuna - Majoriteten går inte vidare i processen om breddat ägande 

Under 2023 genomförde Eskilstuna Kommunföretag AB en förstudie avseende för- och nackdelar av ett breddat ägande av Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM). Syftet med förstudien var att undersöka möjligheterna till att frigöra kapital till kommunen för att klara av kommande investeringskostnader av nya skolor och äldreboenden. 

Förstudien visade att det fanns förutsättningar för ett breddat ägande för verksamheterna värme, stadsnät, elnät och elhandel, under förutsättning att Eskilstuna kommun fortsatt skulle äga minst 51 procent och ha full demokratisk kontroll. 
 
I december beslutade Kommunfullmäktige att gå vidare i processen och under våren 2024 har det genomförts en extern värdering av de berörda verksamheterna samt analyser kring vilka konsekvenser ett breddat ägande skulle ge på kommunens verksamheter, invånare och företag. 

Vi har nu kommit en bit i det arbetet och den politiska majoriteten har nu så mycket information i frågan för att kunna se vad som är det bästa beslutet för Eskilstuna. 

Dagens ekonomiska läge och det säkerhetspolitiska läget i stort är faktorer som påverkat vårt ställningstagande. Detta ihop med vad man kan förväntas få betalt för den del av verksamheten som utretts, de demokratiska svårigheter som blir med fler aktörer och potentialen i bolaget som synliggjorts gör att vi beslutat oss för att avbryta processen med ett breddat ägande av energibolaget.  

Det slutgiltiga beslutet att inte gå vidare i processen kommer att beslutas av Kommunfullmäktige.  

Den här utredningen har gett oss kunskap och lärdomar som vi tar med oss i det kommande arbetet med att utveckla bolaget och Eskilstuna. 

Behovet av ekonomiska medel kvarstår och den politiska majoriteten kommer fortsätta att ta ansvar och utreda alla möjligheter för att säkra en god välfärd för Eskilstunaborna.  

 

”Det blir gärna debatt och många som tar ut saker i förskott ibland. Men en kommunledning som inte orkar titta på alla alternativt för att säkra vår välfärd kan aldrig bli bra. Nu har vi lyft också på detta lock. Men konstaterar, med många nya kunskaper om bolaget med oss, att detta inte är den bästa vägen. I stället kommer vi att utveckla bolaget för eskilstunabornas och företagens bästa. Däremot återstår att hitta finansiering av investeringar i välfärden utan att låna till allt. Det problemet kommer ingen ifrån eller kan blunda för.” 

Jimmy Jansson, gruppledare Socialdemokraterna och Kommunstyrelsens ordförande

 

”Ett mycket viktigt arbete har genomförts i denna process som majoriteten kommer bära med sig in i framtiden och det fortsatta arbetet med att utveckla och stärka Eskilstuna Energi och Miljö AB. Vi har fått en indikation på värdet av att bredda ägandet och den visar något helt annat än vad vår målbild var när vi inledde processen. Vi lever också i en annorlunda omvärld idag som har föranlett ett ökat fokus på energi och infrastruktur.” 

Jari Puustinen (M), 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen

 
För mer information kontakta: 
Jimmy Jansson (S), Kommunstyrelsens ordförande 
070-086 65 02, jimmy.jansson@eskilstuna.se  

Jari Puustinen (M), Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande 
070-269 29 43, jari.puustinen@eskilstuna.se  

facebook Twitter Email