Majoriteten förhindrar nedskärning i skolan genom miljontillskott

I början av januari blev majoriteten i grundskolenämnden informerad om att skolpengen för 2023 behövde reduceras med ca 62 miljoner kronor för att klara en budget i balans. I detta läge valde förvaltningen att validera och kontrollera siffrorna igen för att reda ut några olika poster. Grundsärskolan saknade 13 miljoner kronor och grundskolan saknade 49 miljoner kr.

På nämndmötet i januari informerades grundskolenämnden om att ekonomin för 2023 såg kärv ut. Detta pga ökade kostnader för lokaler, livsmedel, minskade riktade statsbidrag samt en felaktig skolpeng avseende resursskolan.

Därefter har den politiska majoriteten Socialdemokraterna och Moderaterna gemensamt arbetat vidare med hur denna påfrestning på grundskolan 2023 skall undvikas.

Därför kommer vi att:

  • Tillskjuta 13 miljoner kronor till grundsärskolan, då denna verksamhet har våra mest sköra elever med behov av hjälp och stöd.
  • Rättning av finansiering av pedagogiskt centrum (inklusive resursskolan) via tilläggsbelopp.
  • Dialog om effektivisering hos måltidsverksamheten.
  • Dialog om lägre lokalkostnader från Kommunfastigheter.
  • Kompensation för tidigare lokalkostnadsökningar över budget på 20 miljoner kronor.
  • Tillskott på 10 miljoner kronor.
  • Allt detta kommer ske i olika beslut under våren 2023.

Metoderna för att undandra skolorna från besparingskrav är således flera. Orsaken till det är bland annat behov av att förhålla oss till regelverket för under- och överskott. Samt att det är angeläget att resurserna hamnar hos eleverna i de skolor som mest behöver tillskottet. Oavsett det så är konsekvensen och därmed majoritetens besked att inga nedskärningar behöver göras för 2023. Det ger också nämnden och kommunen tid att genomlysa och arbeta för en hållbar långsiktig finansiering av skolan ihop med det resursfördelningssystem som just nu är under utredning.

– Vi har jobbat hårt från majoritetens sida för att parera denna situation och jag är glad att vi på detta lite komplicerade vis kan vinna tid för att skapa långsiktighet och samtidigt ge rektorer och lärare hanterbara förutsättningar för 2023 i detta skede. Skolan och den positiva utveckling som är i den är för viktig för något annat, säger Mikael Edlund (S), kommunalråd och ordförande för Grundskolenämnden

facebook Twitter Email