Jimmy Jansson: Strävan efter jämlikhet kräver tuffa beslut

Jämlikhet. Smaka på ordet, känns det slitet? Det tycker inte jag! Det kan betyda så mycket men en hygglig möjlighet till ett bra liv för alla är väl en rimlig definition. Idag ökar ojämlikheten, det har den gjort länge och det är inte lätt att vända på det. För att klara det krävs kraftfulla tag utifrån dagens utgångsläge. Vi måste göra det för konsekvenserna om vi inget gör är värre. Ojämlikhet ger uppgivenhet, uppgivenhet skapar misstro. Misstro ger motsättningar och motsättningar gör det svårare att skapa jämlikhet.

Det är lite diskussion om en del av de åtgärder som den politiska majoriteten genomför nu. Det är bra med denna diskussion, det gör att frågorna verkligen belyses och de behöver verkligen diskuteras. Det är välkommet!

Dessa frågor ska ses som ett sammanhang och bärare av varandra. Och är egentligen små mot det stora kommunen gör, driva välfärd. Och ja, staten måste skjuta till resurser nu! De frågor jag nu lyfter syftar mot samma sak: Ett tryggare och starkare Eskilstuna, för övrigt den paroll Socialdemokraterna gick till val på i kommunen. Mer jämlikhet på sikt, bryta de strukturer och skeenden som spär på ojämlikheten. Politik ska helst bedrivas utifrån strukturell nivå. Det går alltid att hitta vinnare och förlorare i alla förändringar men politiken måste förmå att se hur dess påverkan ser ut på övergripande nivå och på lång sikt.

I det måste vägas in vad som sannolikt blir konsekvenserna om inget alls görs. Som Socialdemokrat ser jag allvarligt på konsekvenserna av passivitet. En sviktande tro på gemensamma lösningar är farligt. Det kommer att drabba stora delar av alla dem som kan kallas för vanligt folk. Eliterna klarar sig alltid. Människor som arbetar och betalar skatt och är i behov av välfärdens tjänster de betalar för. De tar smällarna men är också de som har minst, saknar jobb och kanske hälsan.

Några av insatserna som därför görs:

Stopp för att hyra lägenhet på inkomst från Försörjningsstöd och Etableringsersättning i primärt de tre av allmännyttans områden med högst arbetslöshet och segregation.

 • Syftet är att bryta upp den struktur som gör att människor med svag inkomst och ofta numer etablering i samhället i övrigt klumpas ihop i vissa stadsdelar. Det har i nästa steg stor inverkan på skolsegregationen men det orsakar också ”samhällen i samhället” där arbetslöshet, svaga nätverk, brist på svenska språket och frånvaro av viktiga kunskaper om hur Sverige fungerar blir till norm. De försvårar integration således, det bromsar människor och skapar bekymmer.

 

Nya riktlinjer för försörjningsstöd. Kostnaden måste ner och fler komma i arbete.

 • Flera syften finns till detta. Dels kan en kommun inte ha en generösare tolkning av lagen än andra kommuner. Attraktiv kommun kan skapas på många vis, men inte på detta vis. Fokus är på jobb och egen försörjning, det måste vara kristallklart. Försörjningsstöd är tänkt som en tillfällig lösning, inte försörjning år ut och år in. Rätt insats till rätt person måste således till.
 • Sen handlar det om tillit och respekt för hur skattemedel används och rättvisa. Försörjningsstöd ska rimligtvis aldrig ge bättre ekonomiska möjligheter än för den som arbetar, även om lönen är på ett minimum. Få med lön kan bo dyrare än inkomsten tillåter. Det måste även gälla om kommunen betalar uppehället.  Vilka signaler skickar det till samhället och vilka incitament till att bidra till välfärden genom sitt arbete och sin skatt skapar det annars? Även om en del behöver lite mer för att det ska bli lika så måste det finnas gränser.
 • Och oegentligheter, det får aldrig finnas och därför ökas kontrollerna. Dessutom frigör denna förändring resurser till att stötta individer istället för att administrera ansökningar. Förändringen är omfattande med både ”piskor och morötter”. Det är nödvändigt.

 

Satsning på familjecentral och Jobbcentrum.

 • Det är nödvändiga steg i det förebyggande arbetet. Familjer och barn som tidigt får insatser via en familjecentral ges bättra förutsättningar för att undvika större bekymmer längre fram. Därför öppnas en familjecentral till i Fröslunda utöver de som kommunen och regionen har i övriga kommunen.
 • Jobbcentrum är centrala för att få människor ur arbetslöshet och in i jobb eller utbildning, oftast det sista. Med krav och möjligheter måste kommunen och individ arbeta mer metodiskt med detta. Individen måste ta de möjligheter som är. Annars påverkar det ersättningar. Kommunen och staten ställer möjligheter till förfogande.

 

Satsningar på ordningsvakter, väktare och kameror på strategiska platser.

 • Det är sådant kommuner tvingats börja satsa på med resurser som egentligen behövs till annat. Långa ansökningstider hos staten komplicerar men en väl utbyggd infrastruktur med kameror på strategiska platser, såväl kommunens som polisens, är nödvändigt. De tar inte bort alla problem men flyttar på dem från platser som ska vara trygga för allmänheten. Knark och uppgörelser har inget bland hederliga medborgare att göra och vid händelse av brott ger kameror ett underlag för att utreda brottet. Vi måste vänja oss med betydligt fler kameror framöver är jag rädd. De kommer att skruvas upp allt eftersom staten ger tillstånd. Alternativet är värre och samma sak gäller ordningsvakter och väktare.

 

Riktlinjer för hur många som får bo i en lägenhet i allmännyttan.

 • Det är ett beslut som tagits för att försvåra för oegentligheter och för att motverka trångboddhet. Stort slitage som påverkar hyror, säkerhet utifrån räddningsperspektiv och trivsel utifrån ljud och rörelse i fastigheten är sådant som väger tungt i detta. Men trångboddhet i sig är ett socialt problem som hämmar exempelvis sömn för att jobba eller studiero.

 

Aktivt arbete för att söka upp fusk och oegentligheter i allmännyttan.

 • Bostäder ska inte ses som en handelsvara på en svart marknad där pengar skapas med allmännyttiga lägenheter och där människor i utsatta situationer utnyttjas. De lägenheter som finns ska hyras ut lagligt och den som hyr ska bo där om inte annat avtalats med öppna kort. Fusk med kontrakt, offentliga stöd och bidrag och liknande motarbetas. Det är en fråga om rättvisa.

 

Tillståndskrav för passiv pengainsamling.

 • Samhället ska inte tolerera och normalisera permanentande av plattformar för utnyttjande av människor och för människohandel. Det är tiggeri idag men snart pratar vi om brottslig verksamhet eller sexhandel som dessa människor tvingas till. Tiggeri leder inte framåt, bryter inte fattigdom och är inget medmänniskor ska utsätta varandra för. Kravet på tillstånd tvingar fram kontakt med myndigheter och social kontroll och det försvårar.
 • Utöver allt detta bidrar tiggeri till att uppluckra tanken om ett samhälle med ett fungerande samhällskontrakt. Ingen ska behöva tigga i Sverige men Sverige ska heller inte bygga upp alternativt välfärd för människor som saknar rätt att vistas här om de inte jobbar och studerar. Deras hemländer måste ta ansvar och om inte det sker får vi lita till ideella krafter.

 

Försäljning av viss allmännytta.

 • Vi säljer ett mindre antal lägenheter, 577 st, för att återinvestera pengarna i att kunna bygga de 300 nya lägenheter om året som planeras och renovera de över 2 000 lägenheter som behöver det så väl. Under krisen på 90-talet fanns inte muskler att hålla efter alla fastigheter, det kostar på idag. Vi måste bygga och renovera utan att hyrorna blir allt för orimliga vid dessa byggprojekt. Allmännyttan fortsätter alltså att växa i Eskilstuna.(!)

 

Statliga förändringar såsom EBO och skarpare lagar mot fusk på bostadsmarknaden.

 • Samtidigt har den S-ledda regeringen infört en rad förändringar som påverka delarna ovan. Det blir bland annat omöjligt att får ersättning från samhället (staten) om man bosätter sig i vissa stadsdelar framöver, kanske för hela kommunen. Det gäller personer som kommer till kommunen som nyanlända via det så kallade EBO-systemet då man flyttar in till en kommun oavsett möjlighet till vettig bostad eller ett arbete. Kraven på ordentliga kontrakt ökar också för att kunna få försörjningsstöd och det blir brottsligt att agera på vissa sätt på bostadsmarknaden framöver.

 

Aktivt arbete mot religiös, politisk och våldsbejakande extremism samt hedersvåld och våld i nära relationer. Mer jämställdhet.

 • Tyvärr måste kommuner lägga resurser på detta idag. Religiös extremism ihop med tilltagande högerextrema tendenser är ett bekymmer, otyg i en demokrati och ovälkommet i alla lägen. Radikalisering och våldsbejakande finns där och kommunen måste tyvärr avsätta mycket resurser och lägga tid på samarbete med polisen. Skolor och socialtjänst utbildas för att se och reagera på hedersförtryck och vi vet att med mer jämställdhet minskar många av samhällets värsta problem då det är pojkar och män som orsakar det mesta. Flickor måste stärkas mot de negativa tendenser de utsätts för.

 

Arbete mot svart arbetskraft och utnyttjande på arbetsmarknaden.

 • Har du undrat hur åtta personer på exempelvis en pizzeria kl 16 eller 6 pers som säljer grönsaker på torget kl 11, hur en bilrekond för 400 kronor går ihop sig? Det gör det inte. Därför jobbar kommunen ihop med andra myndigheter för att beivra fusk, ofta kopplat till mygel med bidragssystem på arbetsmarknaden. Vi ser också hur vi kan vässa vår upphandling inom byggsidan för att ihop med fack och arbetsgivarorganisationen inom framförallt byggsektorn beivra fusk och utnyttjande av arbetskraft som leder till dumpade löner och villkor.

 

Allt detta är nödvändiga åtgärder. Och ja, en del personer kommer att komma i kläm. Eftersom vi går från en ohållbar situation där samhället på många nivåer varit tillåtande och sett mellan fingrar, eller inte förstått vad som växer fram innan det är försent och där människor tillåtits hitta lösningar av diverse slag utan konsekvenser och med risk för att fastna utanför samhället. Det har gått väldigt långt och då blir det mer kännbart för den som riggat sin tillvaro i gråzonen eller den svarta zonen, för att det gått, nu när åtgärder sätts in.

Alternativet på sikt är värre. Tilltro till välfärden och vilja att betala skatt till skola och sjukvård sviktar därför att människor är oroliga att pengen inte går dit där de vill att den ska hamna. Det är allvarligt, särskilt för en socialdemokrat. Alla vinner på att varje skattekrona hanteras rättvist och på avsedda sätt. Då byggs vilja att bidra och utveckla vårt samhälle istället som idag då människor lätt vänder sig inåt och tvivlar på nyttan av skattekronan. De gemensamma lösningarna, som är så viktiga för jämlikheten, blir ifrågasatta.

Många av de lokala åtgärderna är ett resultat av bristande statlig politik eller medveten statlig politik. Samtidigt gör staten en del saker rätt. Sittande regering försöker faktiskt mer än vad många nog tror men det går långsamt och i Eskilstuna väntar vi inte. Utvecklingen måste vändas och staten måste göras medveten om vad den bidrar med och vad den orsakar. Jag är övertygad om att om vi inget gör kommer många få betala ännu dyrare i framtiden. Och de som betalar det högsta priset är sällan de som ropar högst utan ofta dem som drabbas av de negativa delar som finns i vårt samhälle. De som lever ojämlikheten på riktigt. Det är deras barn som skjuts i uppgörelser, än så länge.

Jag är övertygad om att om vi inget gör kommer många få betala ännu dyrare i framtiden.

Trots det fokus som blir på dessa frågor så är det riktigt avgörande att vi klarar behoven i skolan och äldreomsorgen. ”Välfärden först”, om du så vill. Det är likväl avgörande för tilltron, att vår personal orkar och att barnen och de äldre får vad de måste. Därför sparar vi 50 miljoner på administration och håller tillbaka allt sådant som inte stärker kommunen på sikt, för att fokusera på välfärden. Därför måste vi också få ner kostanden för familj- och individomsorgen, placeringar, till rimliga nivåer från bland de högsta nivåerna i landet samt öka kvaliteten på insatserna. De resurserna behövs även delvis i skola och äldreomsorg.

Och alla medarbetares goda förslag och erfarenheter för att lyckas måste tas tillvara av cheferna och politiken. Det kan bli bättre. Och ja, man får vara kritisk, vi lever i en demokrati, men visa gärna på alternativa realistiska lösningar samtidigt.

För lyckas måste vi.

 

JIMMY JANSSON (S)
Kommunstyrelsens ordförande och gruppledare för Socialdemokraterna i Eskilstuna

 

facebook Twitter Email