Budget för ett starkare Eskilstuna

Skolan, äldreomsorgen, jobben och tryggheten - så kan man kortfattat beskriva S, C och M:s budget för 2022 för Eskilstuna kommun. Aldrig förr har det tillförts så mycket resurser till kommunens huvuduppgifter, skolan och äldreomsorgen, som i denna budget och vi fortsätter satsa på brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser.

SKOLAN

✅ Med det beslut vi nu tagit tillförs förskolan 83,4 miljoner kronor! Syftet är att bibehålla kvalitet och hålla nere storleken på barngrupper. Där vi ligger jämförelsevis bra till. Personalen måste få orka vara till för våra barn. 

✅ Grundskolan tillförs 32,6 nya miljoner kronor. Vi måste fortsätta hålla i den fantastiska trenden med allt bättre skolresultat år efter år. Tack alla lärare och elever! 

✅ Gymnasieskolan tillförs 5 nya miljoner. En fullgjord gymnasieutbildning är ofta skillnaden mellan jobb och arbetslöshet. Tack alla ni lärare som sliter för att elever ska lyckas bygga en grund för livet. 

Fler elever överlag betyder att vi tillskjuter sammantaget 54,9 miljoner utöver ovan nämnda resurser. Allt som allt stärks skolans budgetram med 175,9 miljoner kronor nästa år. Viktigt och nödvändigt för att bygga ett långsiktigt starkare samhälle. 

ÄLDREOMSORGEN

Men det handlar inte bara om de som ska jobba och bidra till sina egna möjligheter och vårt samhälle i framtiden. Vi tillskjuter också omfattande nya resurser till verksamhet för Eskilstunas äldre. Det är dem som har jobbat och byggt vårt samhälle. De äldre blir allt fler och vi ska möta de behov som därför uppstår. Tack alla ni som jobbar och ger våra äldre trygghet och omvårdnad! 

Vård och omsorgsnämnden tillförs därför 91,1 nya miljoner för nästa år. Vi ser de kommande åren att nya äldreboenden med personal, mer personal för växande hemtjänst, bättre arbetsvillkor och färre möten mellan olika personal och brukare är viktiga insatser. 

Möjlighet till kompetensutveckling är centralt för att klara av att rekrytera fler medarbetare. Men också moderna tekniska lösningar som underlättar för både de äldre och personalen. Det finns mycket att göra och just vård och omsorg för våra äldre är något som kommer att ställa allt högre krav på landets kommuner och regioner. Eskilstunas omsorgsverksamhet och vård ligger i framkant. Men vi har mycket framför oss att göra. Och staten kommer att behöva stötta kommunerna här.

KAMPEN MOT ARBETSLÖSHETEN

Utöver massiva resurstillskott till välfärden är såklart att knäcka arbetslösheten vår viktigaste uppgift. Vårt arbetet vilar på fyra delar: 

  1. Befintliga företag i Eskilstuna ska kunna växa, satsa och rekrytera rätt kompetens och därmed anställa fler. 
  2. Nya företag ska etablera sig och både köpa tjänster av befintliga företag men också växa och öka utbudet av jobb. 
  3. Rigorösa insatser med utbildningar på alla nivåer. Allt från praktik till yrkesutbildning till akademisk utbildning. Eskilstuna ligger redan nu i framkant här.
  4. Inflyttning av ny kompetens till befintliga och nya företag. En fungerande välfärd, goda kommunikationer och trivsamma stadsdelar lägger grunden för en inflyttning byggt på kompetens och utbildning. 

Så pressar vi arbetslösheten från fyra håll. Vi ställer krav, hårda krav, men ger också möjligheter. Alla som kan jobba ska jobba. Vi inför därför arbetsplikt, eller en aktivitetsplikt med utbildning för den som har försörjningsstöd. Det är kompetenshöjande och motverkar ohälsa.

KAMPEN MOT OTRYGGHETEN

Sist men inte minst görs omfattande insatser på området trygghet. Här måste vi komma ihåg att samhället är större än kommunen. Kommunen har begränsade befogenheter. Men vår satsning på skolan måste ses som central för att bygga trygghet för våra barn och unga. De hundratalet individer som skapar otrygghet kan inte få sätta sig över oss, hundratusentals andra. Aldrig någonsin. 

✅ Satsningen Trygga Unga, om 30 miljoner varje år, är fullt finansierad och ligger fast. I den finns SSPF team på alla högstadie- och gymnasieskolor, avhopparverksamhet, mobila insatsgrupper och samverkansteam mellan fritid och socialtjänst.  Det är en omfattande insats över lång tid. Sök på Trygga Unga Eskilstuna om du vill läsa mer. 

✅ Vi stärker också upp med insatser i stadskärnan runt företag som är verksamma där. Vårt arbete med kameror och ordningsvakter är betydande. Men ytterst handlar det om att få stopp på bruket av och handlandet med droger. Det är motorn för brottsligheten. 

✅ Utvecklingen av stadskärnan är centralt, nu när handeln blir alltmer digital. Nästa år tas de första riktiga kliven, ihop med näringslivet och fastighetsägare, i att skaka liv i stadskärnan med nytt tänk. Tillgängliga parkeringar för snabbare ärenden är i det en viktig del exempelvis. 

Självklart innehåller budgeten mycket mer och du kan läsa den här. (pdf) Där finner du exempelvis satsning på bredband på landsbygden, resecentrum, kallbadhus i ån, klimatinsatser för att klara vår del av målen, skyddade boenden för kvinnor som utsatts för våld och mycket mer.

facebook Twitter Email